Zašto ne konvencionalnom osiguranju?

Zašto ne konvencionalnom osiguranju?

Osnove i principi Takafula

Islamsko osiguranje (Takaful) zahtjeva od svakog učesnika da doprinese u fond koji se koristi za međusobnu podršku, pri čemu svaki učesnik doprinosi dovoljnim iznosima za pokrivanje očekivanih potraživanja. 


Osnovni principi Takafula mogu se sažeti na sljedeći način:

  • Osiguranici međusobno sarađuju za njihovo zajedničko dobro.
  • Svaki osiguranik uplaćuje dio doprinosa kao donaciju za pomoć onima kojima je pomoć potrebna.
  • Gubici se dijele, a obaveze raspoređuju prema sistemu udruživanja zajednice.
  • Neizvjesnost je eliminisana u pogledu pretplate i naknade.
  • Ne nastoji se  izvući prednost na štetu drugih.

Teoretski, Takaful se doživljava kao kooperativno osiguranje, gdje članovi doprinose određenoj sumi novca u zajednički fond. Svrha ovog sistema nije profit, već održavanje principa "nosite teret jedni drugih". 

Zašto ne konvencionalnom osiguranju?

U savremenom poslovanju, jedan od načina da se smanji rizik od gubitka zbog nesreća je osiguranje. Koncept osiguranja gdje se resursi udružuju za pomoć potrebitima nije nužno u suprotnosti s islamskim principima. 

Pet važnih odlika razlikuju konvencionalno osiguranje od Takafula (islamskog osiguranja):

  1. Konvencionalno osiguranje uključuje elemente pretjerane neizvjesnosti (gharar) u ugovoru o osiguranju;
  2. Kockanje (maysir) kao posljedica prisutnosti pretjerane neizvjesnosti koja se oslanja na buduće ishode;
  3. Interes (riba) u investicionim aktivnostima konvencionalnih osiguravajućih društava;
  4. Konvencionalna osiguravajuća društva motivirana su željom za profitom za dioničare;
  5. Konvencionalni sistem osiguranja može biti predmet eksploatacije. Na primjer, moguće je naplatiti visoku premiju (posebno u monopolističkim situacijama) uz punu korist od takve previsoke cijene koja ide kompaniji.

Ključna razlika između Takaful i konvencionalnog osiguranja leži u načinu na koji se rizik procjenjuje i njime rukuje, kao i kako se upravlja Takaful fondom. Nadalje, razlike su prisutne i u odnosu između operatera (kod konvencionalnog osiguranja koristi se termin: osiguravajuće društvo) i učesnika (kod konvencionalnog je to osiguranik). Za razliku od konvencionalnog osiguraranja, u Takaful poslovanju osiguranici, a ne dioničari, imaju isključivo koristi od dobiti ostvarene od imovine Takafula i ulaganja.

 Izvor: Institute of Islamic Banking and Insurance

Related Articles